งาน

ไฟล์เอกสารสำหรับครู

พัสดุฯ
แบบรายงานการขออนุมัติซ่อม             
 
แบบฟอร์มข้อตกลงจ้าง   
งานหลักสูตรฯ
แบบฟอร์มเบิกนอกเวลาส่วนบุคคล  
  แบบฟอร์มใบปะหน้ารายวิชานอกเวลา  
  แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าสอน  
  แบบฟอร์มขออนุญาตสอนชดเชย
  แบบฟอร์มใบปะหน้าแผนกวิชาเบิกนอก  
  แบบฟอร์มใบสอนแทน  
  แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนรายบุคคล 1ใบ ต่อ 1 สัปดาห์  
  แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน  
บุคลากร
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตรบุคลากร  
  แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกบริเวณวิทยาลัย 
  แบบคำร้องหนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองการทำงาน  
  แบบคำร้องทั่วไป  
  แบบฟอร์มใบลาออกบุคลากร  
  แบบฟอร์มใบส่งมอบงาน  
  รายชื่อบุคลากร  วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว  
  แบบฟอร์มการขออนุญาตเปลี่ยนเวรยาม  
  แบบฟอร์มการบันทึกการปฎิบัติหน้าที่เวรยาม ช/ญ  
  แบบฟอร์มการเขียนโครงการ      
งานแผนงาน ฯ บันทึกขอซื้อขอจ้าง
  ตัวอย่างชื่อโครงการแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
  แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี  
  แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
งานการเงิน แบบฟอร์มขอใช้รถส่วนตัวไปราช   
  แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปราชการ  
  แบบฟอร์มบันทึกเวลาปฎิบัติงาน (นอกเวลาราชการ)  
  แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน  
  แบบฟอร์มแสดงภาระงานที่ปฎิบัติ  
  แบบฟอร์มหลักฐานการเบิกค่าตอบแทน (นอกเวลาราชการ)  
  แบบฟอร์มล้างเงินยืม  
  แบบฟอร์มใบปะเอกสาร - Folio  
  แบบฟอร์มสัญญาเงินยืม แบบฟอร์มสัญญาเงินยืม  แบบฟอร์มสัญญาเงินยืม
งานครูที่ปรึกษา แบบฟอร์มสำหรับครูที่ปรึกษา  แบบฟอร์มครูที่ปรึกษา 
งานปกครอง แบบฟอร์ม บันทึกข้อความแจ้งปฎิบัติหน้าที่  
  แบบฟอร์ม ขออนุญาตให้นักศึกษาออกนอกสถานศึกษา