งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

รายงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ปีการศึกษา 2562

รายงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ปีการศึกษา 2563
รายงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ปีการศึกษา 2564
รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2562
รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2564
รายงานโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2562
รายงานโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2563
รายงานโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2564