คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

๑.
นายสุรพงษ์  จันทบุรานันท์
ประธานกรรมการสถานศึกษา
๒.
นายสถาพร เจริญพร
ผู้แทนครู
๓.
นายไพรัช ลาดทอง
ผู้แทนผู้ปกครอง
๔.
นายเจษฎา จันทบุรานันท์
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.
นายบุญส่ง โสภาคุณ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
๖.
ด.ต.ณรงค์ กันทวัง
ผู้แทนศิษย์เก่า
๗.
พระครูสกุลกิจจารักษ์
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
๘.
พระปลัดพร้อม ถาวโร
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
๙.
นางลัดดา กุลจิตต์เจือวงศ์
ผู้แทนสถานประกอบการ
๑๐.
ืนางโจแอนน์ วารีภพ
ผู้แทนสถานประกอบการ
๑๑.
นายบุญส่ง ลือนาม
ผู้แทนสถานประกอบการ
๑๒.
นายกำพล สมมุ่ง
ผู้แทนสถานประกอบการ
๑๓.
นายประเสริฐ กุศลสนอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔.
นายธิติวัฒน์ รัตนธรรมเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕.
นายเรืองศักดิ์ จันทร์ดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๖.
นายทองคำ เครือศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๗.
นายณรงฤทธิ์ แนบสนิท
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๘.
นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี
กรรมการและเลขานุการ