คณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

๑.
นายเจษฎา  จันทบุรานันท์
ประธานกรรมการสถานศึกษา
๒.
นายสุภร เตียงกุล
ผู้แทนครู
๓.
นางสาวเจนจิรา แก้วมะโน
ผู้แทนผู้ปกครอง
๔.
นายกัมพล ชำนาญเวช
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.
นายพัฒน์สิน สิริโชติอุดมชัย
ผู้แทนองค์กรชุมชน
๖.
นางปัณชญา ผ่องราศรี
ผู้แทนศิษย์เก่า
๗.
พระอธิการเหลือง ญาณวโร
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
๘.
พระอธิการบุญธรรม สุทธิญาโน
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
๙.
นายธรรมนูญ กัดมั่น
ผู้แทนสถานประกอบการ
๑๐.
นายไพฑูรย์ โพธิพัฒน์
ผู้แทนสถานประกอบการ
๑๑.

นายประพันธิ์ แจ้งสว่าง

ผู้แทนสถานประกอบการ
๑๒.
นายธิติวัฒน์ รัตนธรรมเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓.
นางออนอุมา ประสพพรรังสี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔.
นายจรัญ สุขพงษ์ไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
กรรมการและเลขานุการ