คณะกรรมการวิทยาลัย

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

๑.
 
ประธานกรรมการสถานศึกษา
๒.
 
ผู้แทนครู
๓.
 
ผู้แทนผู้ปกครอง
๔.
 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.
 
ผู้แทนองค์กรชุมชน
๖.
 
ผู้แทนศิษย์เก่า
๗.
 
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
๘.
 
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
๙.
 
ผู้แทนสถานประกอบการ
๑๐.
 
ผู้แทนสถานประกอบการ
๑๑.
 
ผู้แทนสถานประกอบการ
๑๒.
 
ผู้แทนสถานประกอบการ
๑๓.
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔.
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕.
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๖.
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๗.
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๘.
 
กรรมการและเลขานุการ