ข้อมูล 8 ด้าน วก.สอยดาว  
alt here ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
alt here ข้อมูลผู้เรียน
alt here ข้อมูลตลาดแรงงาน
alt hereข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
alt here ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
alt here ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
alt here ข้อมูลครุภัณฑ์
alt here ข้อมูลอาคารสถานที่
alt here ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
alt here  กลับหน้าหลัก
 
 

ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว  ประกาศแต่งตั้งขึ้น  เมื่อวันพุธ ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๐  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๒  หมู่ ๔  ตำบลทรายขาว  อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี  มีเนื้อที่รวม ๖๔ ไร่ ๑ งาน ๘๖ ตารางวา  เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์  ได้รับการอนุมัติใช้ที่ดิน  โดยกระทรวงมหาดไทยตามหนังสือ ที่ มท. ๐๗๑๘/๙๕๕๙  ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๐ 
          วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว  ได้ทำการจัดตั้งครั้งแรก  โดยมี  นายสมหวัง   สุขจิตร  เป็นผู้ประสานงานการจัดตั้งวิทยาลัย  มีอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างทั้งสิ้น ๑๒ รายการ  ใช้วงเงินงบผูกพัน ๒๕๔๐-๒๕๔๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๘๐,๐๐๐ บาท 
เปิดทำการสอน  ในปีงบประมาณ ๒๕๔๑  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) มุ่งให้นักเรียนได้รับความรู้ทักษะและประสบการณ์สามารถนำความรู้ที่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและนำไปประกอบ
อาชีพได้  ในปีการศึกษา ๒๕๔๑ เปิดรับนักเรียน  นักศึกษา ๒ คณะวิชา  คือ  คณะวิชาช่างยนต์  และคณะบริหารธุรกิจ  และปีการศึกษา ๒๕๔๓ เปิดรับนักเรียน  นักศึกษาคณะช่างไฟฟ้า  ปีการศึกษา ๒๕๔๔  เปิดรับนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  รับจากนักศึกษาที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และจากนักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
          วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว  ได้วางวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  โดยสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ อันประกอบไปด้วย  ผู้บริหาร  ครู  อาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักเรียน  นักศึกษา  ทุกคน  สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพทางด้านหลักสูตร  ทั้งด้านการสอนในรูปแบบต่างๆ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชน  มีความเชื่อมั่นตนเองในวิชาชีพ  สามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้  และมีความรู้เพียงพอ  สำหรับการศึกษาความรู้เพิ่มเติมนอกจากนี้มุ่งเน้นพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน  โดยจักแต่งบริเวณภายนอกอาคารเรียนให้สวยงาม  ร่มรื่น  และปรับแต่งห้องเรียนให้น่าเรียน  อีกทั้งยังจัดให้มีการบริการและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น  ตลอดปีการศึกษา  เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการของสถาบันฯ ให้บรรลุเป้าหมาย

ปรัชญา

          “มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สร้างงานให้สังคม”  คือปรัชญาการทำงานของสถานศึกษาที่ใช้เป็นหลักการในการดำเนินงานบริหารวิทยาลัยฯ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์

สถานศึกษามาตรฐานสากล  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          เอกลักษณ์ของสถานศึกษา         “บริการวิชาชีพแก่ชุมชน”
          อัตลักษณ์ของผู้เรียน                “อาชีพเด่น เก่งงาน บริการชุมชน”
                   อาชีพเด่น      มีทักษะด้านวิชาชีพสามารถประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาได้
                   เก่งงาน         ทำงานได้เป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ
                   บริการชุมชน  สามารถนำความรู้ด้านวิชาชีพออกไปบริการแก่ชุมชน

พันธกิจ

          จัดการศึกษาค้นคว้าวิชาชีพในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ประกาศนียบัตรวิชา ชีพชั้นสูง  ( ปวส. ) หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรแกนมัธยม   โดยระดมทรัพยากรทั้งภายในสถานศึกษาตลอดจนร่วมมือกับภาคเอกชน  ชุมชน และสถานประกอบการ เพื่อให้การจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียน  การสอน การวิจัยและพัฒนาด้านการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ  พัฒนาและ เพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  การกำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และรายงานผลการดำเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์


ดำเนินการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ปวช. , ปวส. เพื่อให้ผู้เรียน  ได้เรียนตามความสนใจจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน   การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสร้างงาน   สร้างรายได้   ฝึกเป็นเถ้าแก่ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ให้กับนักเรียน  นักศึกษานำสถานศึกษาเข้าสู่ชุมชน   ให้บริการด้านวิชาการ  การสอนหลักสูตรระยะสั้น สอนวิชาชีพ108อาชีพการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมมือกับสถานประกอบการในการส่งนักเรียน  นักศึกษา  ฝึกงาน  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี