หน้าหลัก ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ยินดีต้อนรับ
ประวัติ

ประวัติ

การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว  ประกาศแต่งตั้งขึ้น  เมื่อวันพุธ ที่ 18  มิถุนายน  2540 ตั้งอยู่เลขที่ 112   หมู่ 4  ตำบลทรายขาว  อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี  มีเนื้อที่รวม 64 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา  เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์  ได้รับการอนุมัติใช้ที่ดิน  โดยกระทรวงมหาดไทยตามหนังสือ ที่ มท.08018/9559
ลงวันที่  25  มิถุนายน 2540   
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

ประวัติความเป็นมา  เริ่มก่อตั้งปี 2558 โดยมี ผอ เทอดศักดิ์ สรรพศรี เป็นผู้ก่อตั้งอาคารศูนย์บ่มเพาะ มีนายอดิสร ซาซุม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นที่ปรึกษา

ปี 2557 เริ่มทำธุรกิจสวนลำไย โดยมี นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ จำนวน 5 คน

ปี 2558 เริ่มต่อยอดธุรกิจสวนลำไยเกิดธุรกิจใหม่ร้านกาแฟ(Cafee Soidao)มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะจำนวน 5 คน

ปี 2559 เริ่มต่อยอดธุรกิจสวนลำไย ต่อยอดธุรกิจร้านกาแฟ(Cafee Soidao) มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการละ 5 คน

ปี 2559 มีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นคือ ทองม้วนลำไย มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมบ่มเพาะโครงการละ 5 คน

ปี 2560 ต่อยอดธุรกิจสวนลำไย ต่อยอดธุรกิจร้านกาแฟ (Cafee Soidao) โดยมีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการละ 5 คน

ปี 2560 มีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นคือ เพาะเห็ดนางฟ้า ล้างแอร์ เลี้ยงไก่ไข่ โดยมีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการละ 5 คน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่น ผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษาสู่ความเป็นผู้ประกอบการแบบมืออาชีพ

      พันธกิจ

  1. พัฒนาทักษะของนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจให้ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ
  2. ให้บริการวิชาการและต่อยอดองค์ความรู้ แก่สังคมและชุมชน
  3. สร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุน
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  5. พัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการ

     เป้าหมาย

  1.  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
  2.  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาไปประกอบอาชีพได้
  3.  มีแหล่งการเรียนรู้ทางวิชาการให้แก่ชุมชน

 

สำนักงาน
โครงส้างการบริหาร
อบรมเขียนแผนธุรกิจ
ศึกษาดูงาน
ธุรกิจศูนย์บ่มเพาะภายในฯ
ธุรกิจเพาะเห็ด
ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่
ธุรกิจล้างแอร์
ต่อยอดธุรกิจเดิม
ต่อยอดธุรกิจสวนลำไย
ต่อยอดธุรกิจร้านกาแฟ
ธุรกิจใหม่
ธุรกิจหมูปิ้งโซเซียล
ธุรกิจขนมจีบเบญจรงค์
ธุรกิจแอร์เซอร์วิส
ธุรกิจออโต้เซอร์วิส