หน้าหลัก ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ยินดีต้อนรับ
ประวัติ
ลำไย
สำนักงาน
โครงส้างการบริหาร
อบรมเขียนแผนธุรกิจ
ศึกษาดูงาน
ธุรกิจศูนย์บ่มเพาะภายในฯ
ธุรกิจเพาะเห็ด
ธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่
ธุรกิจล้างแอร์
ต่อยอดธุรกิจเดิม
ต่อยอดธุรกิจสวนลำไย
ต่อยอดธุรกิจร้านกาแฟ
ธุรกิจใหม่
ธุรกิจหมูปิ้งโซเซียล
ธุรกิจขนมจีบเบญจรงค์
ธุรกิจแอร์เซอร์วิส
ธุรกิจออโต้เซอร์วิส