- ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. ถึงวันที่ 4 ก.ค. 2564

- วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

- มาตรการในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ ภายใต้สถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

- มาตรการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

- แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

- เรื่องมาตรการควบคุมเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ โรงพยาบาลสอยดาว ในวันที่ 11 มิ.ย. 2564
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สนง.ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี วันที่ 11 มิ.ย. 2564
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว คณะครู และบุคลาร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ในโอกาสศึกษาดูงาน และร่วมแสดงความยินดีกับ นายกิตติกร พิมพ์ทอง ได้มาดำรงตำแหน่งครู ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 1 มิ.ย. 2564
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว คณะครู และบุคลาร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 ในโอกาสศึกษาดูงาน และร่วมแสดงความยินดีกับ นางปัณชญา ผ่องราศรี ได้มาดำรงตำแหน่งครู ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 31 พ.ค. 2564

.

ประกาศผู้มีสิทธฺิ์ประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ ตำแหน่งครู สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างและยามรักษาการณ์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์ การอบรมเขียนแผนธุรกิจในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องประชุมสอยดาว อาคารสำนักงานอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี และธนาคารออมสิน สาขาสอยดาว พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ SME โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนทุกแผนกวิชา (งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ)

เรื่อง เอกสารการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศคลิก...

เรื่อง เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย คลิก...