- มาตรการในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ ภายใต้สถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

- มาตรการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

- แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

- เรื่องมาตรการควบคุมเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายชัยสิทธิ์ คุณริยา รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครู และบุคลาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอสอยดาว

นายชัยสิทธิ์ คุณริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม บริเวณบ้านสำโรงบน หมู่ที่ 2 และบ้านสำโรงล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำนวนทั้งสิ้น 110 ครัวเรือน ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2563

นายชัยสิทธิ์ คุณริยา รองผู้อำนวยการ นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีเพื่อพ่อ วันที่ 12 ตุลาคม 2563

นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงงานวันวิทยาศาสตร์ และโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2563 ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้การสอนสู่การวิจัย ในวันที่ 21-22 ก.ย. 63 ณ ห้องประชุมสอยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำ To be number one โดยมีนายธนเสฏฐ์ ภารดีรุจิรา และ ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์ บุญเกิด ครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้ ในวันที่ 9 ก.ย. 63 ณ ห้องประชุมสอยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นายชัยสิทธิ์ คุณริยา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ให้คำแนะนำ กับผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เพื่อติดตาม นักเรียนนักศึกษา ที่มีปัญหาด้านการเรียน เพื่อป้องกันการออกกลางคัน ในวันที่ 3 ก.ย. 2563 ณ หอประชุมร้อยดาว
นายปกครอง บุญชูกุศล นายอำเภอสอยดาว เป็นประธานเปิดพิธี โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 ส.ค. 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว และเยี่ยมชมภารกิจต่าง ๆ
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดพิธี โครงการการเขียนแผนธุรกิจ ในวันที่ 19 ส.ค. 2563 ณ ห้องประชุมร้อยดาว โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีและธนาคารออมสิน
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการฯ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล พระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2563 ในวันที่ 12 ส.ค. 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว และหอประชุมอำเภอสอยดาว จ.จันทบุรี
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการฯ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2563 ในวันที่ 28 ก.ค. 2563 ณ หอประชุมอำเภอสอยดาว จ.จันทบุรี
.

ประชาสัมพันธ์ การอบรมเขียนแผนธุรกิจในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องประชุมสอยดาว อาคารสำนักงานอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี และธนาคารออมสิน สาขาสอยดาว พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ SME โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนทุกแผนกวิชา (งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ)

เรื่อง เอกสารการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศคลิก...

เรื่อง เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย คลิก...