ขอเชิญลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

- ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ในเขตพื้นที่อำเภอสอยดาวจะดีขึ้น

นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว นำคณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2564 วันที่ 22 ก.ค. 2564
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้ คณะครู นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ออกพื้นที่เพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับ ของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน และ อำเภอสอยดาว ระหว่างวันที่ 14-30 ก.ค. 2564
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ร่วมพิธีเปิกโครงการท่อแลกไข่ไก่ใส่ใจบุตรหลาน ผ่านวิกฤตโควิด-19 ภายใต้แนวคิดให้โอกาส และทางเลือกใหม่ เพิ่มปัจจัยเชิงบวก ลดปัจจัยเชิงลบฯ ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรสอยดาว วันที่ 16 ก.ค. 2564
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ร่วมต้อนรับ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ฯ การรับ -จ่ายเงินฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว วันที่ 5 ก.ค. 2564
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมสอยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 23 มิ.ย. 2564
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ โรงพยาบาลสอยดาว ในวันที่ 11 มิ.ย. 2564
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สนง.ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี วันที่ 11 มิ.ย. 2564
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว คณะครู และบุคลาร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ในโอกาสศึกษาดูงาน และร่วมแสดงความยินดีกับ นายกิตติกร พิมพ์ทอง ได้มาดำรงตำแหน่งครู ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 1 มิ.ย. 2564
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว คณะครู และบุคลาร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 ในโอกาสศึกษาดูงาน และร่วมแสดงความยินดีกับ นางปัณชญา ผ่องราศรี ได้มาดำรงตำแหน่งครู ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 31 พ.ค. 2564

.

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

- ประกาศ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการ ตำแหน่งครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

- ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. ถึงวันที่ 4 ก.ค. 2564

ประกาศผู้มีสิทธฺิ์ประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ ตำแหน่งครู สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

- วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

- มาตรการในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ ภายใต้สถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

- มาตรการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

- แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

- เรื่องมาตรการควบคุมเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างและยามรักษาการณ์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์ การอบรมเขียนแผนธุรกิจในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องประชุมสอยดาว อาคารสำนักงานอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี และธนาคารออมสิน สาขาสอยดาว พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ SME โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนทุกแผนกวิชา (งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ)

เรื่อง เอกสารการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศคลิก...

เรื่อง เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย คลิก...

 

    

 

 00