นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ครั้งที่ 2 8 ประจำปีการศึกษา2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ว
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรำลึกสุนทรภู่ รู้รักษ์ภาษาไทย และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ค. 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันไหว้ครูและกิจกรรมวันสถาปนาจัดตั้งสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ค. 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ ปรีชานนทกุล ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
นายสมทรง นิลยอง นายอำเภอสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center Thailand 4.0 ) โดยมีนายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โครงการฯ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ วัดนากระชาย อ สอยดาว จ จันทบุรี
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้นายเกีัยรติศักดิ์ ช่างเรือน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ เข้าค่ายพัฒนาจิต และสถานศึกษาคุณธรรม ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ วัดเทพประทาน
โครงการ ร้อยใจ สร้างรั้ว ป้องกันยาเสพติด และอาชญากรรมในชุมชน เพื่อสังคมปลอดภัย วืทยาลัยการอาชีพสอยดาว ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 31 พ.ค. 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันรักต้นไม้ ประจำปี ของชาติ พ.ศ. 2561 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 29 พ.ค. 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในพิธีเเปิดโครงการสังคมไร้เงินสด ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ประชาคม จันทรชิต ได้เดินทางตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว และศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยนายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว คณะครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาการอาชีพสอยดาว ร่วมการต้อนรับ ในวันที่ 13 เมษายน 2561
.

เรื่อง เอกสารการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศคลิก...

เรื่อง การเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่1/2561คลิก...
เรื่อง เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย คลิก...