ป้ายเกณฑ์กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ลิงก์ดาวน์โหลดเอกสาร

ป้ายประชุมอวท.ระดัยสานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ป้ายข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดัยสานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ป้ายโครงการอาชีวจิตอาสาพัฒนาชุมชน

ป้ายโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

ป้ายโครงการสถานศึกษาปลอดภัย วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

ป้ายประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

ป้ายโครงการสงเสริมทักษะภาษาไทย วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

ป้ายโครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพสอบดาว

 

- เล่มเกณฑ์การประเมินองค์การนักวิชาชีพ ฯและสมาชิกดีเด่นฯ

- ระเบียบและแนวปฏิบัติ องค์การนักวิชาชีพฯ

- หนังสืองานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2565

- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องการเปิด-ปิด การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 28 กันยายน 2565
โครงการประดับแถบสองสี และกิจกรรม Day Camp พิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 14 กันยายน 2565
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทส และการบริหารจัดการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคต ฯ ระดับชาติ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2565
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ TO BE Number one ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 31 สิงหาคม2565
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ร่วมต้อนรับ นายณัฐพล วานิชชา เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมสอยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 29 สิงหาคม2565
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจฯ ณ ห้องประชุมสอยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 25 สิงหาคม2565
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ อำเภอสอยดาว วัดเทพประทานฯ และ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม2565
กลับหน้าหลัก /กิจกรรมหน้า 2 /กิจกรรมหน้า 3 /กิจกรรมหน้า 4 /กิจกรรมหน้า 5

.

เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

- ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบติการสอน ประจำปี 2565

- ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่อง ประกาศการจ้างงานก่อสร้าง ตึกวิทยบริการ 3 ชั้น ประจำปี 2565

- ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่อง รายงานการพิจารณาผล ตีกวิทยบริการ 3 ชั้น ประจำปี 2565

- ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตึกวิทยบริการ 3 ชั้นประจำปี 2565

- ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่อง ประกาศแผนจัดจ้างก่อสร้าง ตึกวิทยบริการ 3 ชั้น ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

ตารางสอบนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์

- ผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องกำหนดรายงานการวัดผล และประเมินผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา การสอบปลายภาคเรียนที่ 2- 2564 ประกาศผลการเรียน การยื่นคำร้องขอแก้0 และ ม.ส

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์ ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

- เกณฑ์การแข่งขันทักษะฯ ประจำปีการศึกษา 2564

- เล่มเกณฑ์การประเมินองค์การนักวิชาชีพ ฯและสมาชิกดีเด่นฯ

- ระเบียบและแนวปฏิบัติ องค์การนักวิชาชีพฯ

- หนังสืองานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2564

- ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2564

- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่นฯ

- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่นฯ

- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ

- กำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

-ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

-กำหนดวัน เวลา สอบปลายภาคเรียน รูปแบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอเชิญลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

- ประกาศผลการประเมินแผนธุรกิจ (ระดับสถานศึกษา)

- ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาเพื่อรับทุนการศึกษา

- ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ในเขตพื้นที่อำเภอสอยดาวจะดีขึ้น

- ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. ถึงวันที่ 4 ก.ค. 2564

- วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

- มาตรการในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ ภายใต้สถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

- มาตรการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

- แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

- เรื่องมาตรการควบคุมเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์ การอบรมเขียนแผนธุรกิจในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องประชุมสอยดาว อาคารสำนักงานอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี และธนาคารออมสิน สาขาสอยดาว พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ SME โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนทุกแผนกวิชา (งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ)

เรื่อง เอกสารการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศคลิก...

เรื่อง เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย คลิก...

 

    

 

 00