- มาตรการในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ ภายใต้สถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

- มาตรการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

- แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

- เรื่องมาตรการควบคุมเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายชัยสิทธิ์ คุณริยา รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครู และบุคลาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอสอยดาว

นายชัยสิทธิ์ คุณริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม บริเวณบ้านสำโรงบน หมู่ที่ 2 และบ้านสำโรงล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำนวนทั้งสิ้น 110 ครัวเรือน ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2563

นายชัยสิทธิ์ คุณริยา รองผู้อำนวยการ นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีเพื่อพ่อ วันที่ 12 ตุลาคม 2563

นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงงานวันวิทยาศาสตร์ และโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2563 ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้การสอนสู่การวิจัย ในวันที่ 21-22 ก.ย. 63 ณ ห้องประชุมสอยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำ To be number one โดยมีนายธนเสฏฐ์ ภารดีรุจิรา และ ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์ บุญเกิด ครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้ ในวันที่ 9 ก.ย. 63 ณ ห้องประชุมสอยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
.

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 และการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2563

ประชาสัมพันธ์ การอบรมเขียนแผนธุรกิจในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องประชุมสอยดาว อาคารสำนักงานอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี และธนาคารออมสิน สาขาสอยดาว พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ SME โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนทุกแผนกวิชา (งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ)

เรื่อง เอกสารการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศคลิก...

เรื่อง เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย คลิก...