นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงกาวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561ร ในวันที่ 22 ส.ค. 61 ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว นำคณะผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการวิ่งก้าว เพื่อพระปกเกล้า ในวันที่ 20 ส.ค. 61 ณ ที่ว่าการอำเภอสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษา ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรต ิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ในวันที่ 12 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุม(บน)อำเภอสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว นำคณะผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรต ิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ในวันที่ 10 ส.ค. 61 ณหอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ในวันที่ 9 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้คณะครูที่ปรึกษา นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยปี 2562 ในวันที่ 8 ส.ค. 61 ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้คณะครูที่ปรึกษา นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ในวันที่ 31 ก.ค. 61 ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้นายวรชัย มั่นศิลป์ ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เรื่องการพัฒนา การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานของครูผู้สอน ในวันที่ 31 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสอยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค. 61 ณ ที่ว่าการอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแห่เทียนจำนำพรรษาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 25 ก.ค. 61 เวลา14.30 น. ณ วัดวังยาว จังหวัดจันทบุรี
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการปลูกป่าอาชีวะ สืบสานพระราชปณิธาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกิจกรรมปล่อยปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 25 ก.ค. 61 เวลา 09.39 น.ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
.

เรื่อง เอกสารการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศคลิก...

เรื่อง การเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่1/2561คลิก...
เรื่อง เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย คลิก...