นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ ปรีชานนทกุล ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
นายสมทรง นิลยอง นายอำเภอสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center Thailand 4.0 ) โดยมีนายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โครงการฯ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ วัดนากระชาย อ สอยดาว จ จันทบุรี
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้นายเกีัยรติศักดิ์ ช่างเรือน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ เข้าค่ายพัฒนาจิต และสถานศึกษาคุณธรรม ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ วัดเทพประทาน
โครงการ ร้อยใจ สร้างรั้ว ป้องกันยาเสพติด และอาชญากรรมในชุมชน เพื่อสังคมปลอดภัย วืทยาลัยการอาชีพสอยดาว ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 31 พ.ค. 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันรักต้นไม้ ประจำปี ของชาติ พ.ศ. 2561 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 29 พ.ค. 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในพิธีเเปิดโครงการสังคมไร้เงินสด ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ประชาคม จันทรชิต ได้เดินทางตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว และศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยนายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว คณะครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาการอาชีพสอยดาว ร่วมการต้อนรับ ในวันที่ 13 เมษายน 2561
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการอาชีวอาสาฯ โดยมีนายอนุชา อินทสร นายอำเภอสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ. ปั้ม ปตท. อ. สอยดาว
นายสิริชัย นัยกองศิริ มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 8 เมษายน 2561 ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการฝึกพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และเป็นวิทยากรในการอบรมดดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวร่วมโครงการฯ และร่วมกิจกรรม พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
.

เรื่อง ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว การเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่1/2561คลิก...
เรื่อง เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย คลิก...
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ความถนัดวิชาชีพ (ปวช1),(ปวส1) คลิก...
เรื่อง รับสมัครโครงการฝึกอบรมด้านนวัตกรรมอาชีวศึก คลิก...