ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เ ข้า สู่ วิ ท ย า ลั ย ก า ร อ า ชี พ ส อ ย ด า ว

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ
 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559  

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ จังหวัดจันทบุรี
 ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อ.เมืองว จ.จันทบุรี
 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมงานวันมหาธีรราชเจ้า
ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
ร่วมกิจกรรม 999,999 ปฏิญาณตนเพื่อพ่อฯ
 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559  
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมถวายความอาลัยและจัดกิจกรรม Fix it Center
 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559  
 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา ร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติฯ
 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559  
คณะศึกษานิเทศ เข้าตรวจประเมินสถานศึกษา
 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559  
 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา ร่วมถวายพระพรเนิ่งในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถฯ
 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559  
 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา ร่วมเดินรณรงค์กหารลงประชามติ
 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559  
คณะผู้บริหาร ร่วมประชุม อศจ.จันทบุรี ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559  
 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559  
 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
 ระดับ ปวช.,ปวส. ประจำปีการศึกษา 2558
 จัดโดยงานทะเบียน และงานแนะแนว
 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 ในวันที่ 31 มีนาคม 2559  
 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU)
 ในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
 และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 ในวันที่ 25 มีนาคม 2559  
 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในสถานศึกษา
 โดยวิทยากร จากบริษัทปิยะมอเตอร์ จำกัด
 สงกรานต์ปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร
 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 ในวันที่ 22 มีนาคม 2559  
 งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา
 ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวได้จัดบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 ในวันที่ 6-12 มีนาคม 2559  
 โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร
 โดยวิทยากร วิทยากรจากศึกษานิเทศของ สอศ.
 ร่วมให้ความรู้อบรมเชิงปฎิบัติการ ให้บุคลากรภายใน
 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2559  
 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จัดกิจกรรม
 เข้าค่ายพักแรกลูกเสือวิสามัญ
 ประจำปีการศึกษา 2/2558
 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 ในระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559  

ข่าวด่วน ::: วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว