คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว


ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

๑.
นายยุทธนา อ่่อนส้มกฤษ
ผู้อำนวยการการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ประธานกรรมการ
๒.
ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า
รองผู้อำนวยการฯ
กรรมการ
๓.
นายชัยสิทธิ์ คุณริยา
รองผู้อำนวยการฯ
กรรมการ
๔.
นายณัฐพงษ์ ปรีชานนทกุล
ครู 
กรรมการ
๕.
นายวรชัย มั่นศิลป์
ครู 
กรรมการ
๖.
นายปัญญา หงสา์
ครู 
กรรมการ
๗.
นางณัฐกาญจน์ เพราแก้ว
ครู 
กรรมการ
๘.
นายอำนาจ นพพรพิทักษ
ครู 
กรรมการ
๙.
นายสุธี นิราช
ครู 
กรรมการ
๑๐.
นางสาวกานดา ผลาผล
ครู 
กรรมการ
๑๑.
นายธีรวัฒน์ ขัดมะโน
ครู 
กรรมการ
๑๒.
นายสมศักดิ์ วงษ์จีนเพ็ชร์
ครู 
กรรมการ
๑๓. นางสาวกรองแก้ว ฝ้ายไทย
ครู
กรรมการ
๑๔. นางสาวพุทธชาติ หามนตรี
ครู
กรรมการและเลขานุการ