ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

๑.
นายสิริชัย นัยกองศิริ
ผู้อำนวยการการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ประธานกรรมการ
๒.
ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า
ครู รักษาการในตำแหน่งู รองผู้อำนวยการฯ
กรรมการ
๓.
นายชัยสิทธิ์ คุณริยา
ครู รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฯ
กรรมการ
๔.
นายสุภร เตียงกุล
ครู ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กรรมการ
๕.
นายณัฐพงษ์ ปรีชานนทกุล
ครู ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
กรรมการ
๖.
นายวรชัย มั่นศิลป์
ครูผู้ช่วย ผู้แทนฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๗.
นางณัฐกาญจน์ เพราแก้ว
ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๘.
นายปัญญา หงสา
ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๙.
นายสุธี นิราช
ครูผู้ช่วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๐.
นางสาวกานดา ผลาผล
ครูผู้ช่วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๑.
นายธีรวัฒน์ ขัดมะโน
ครูผู้ช่วยู ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๒.
นายอำนาจ นพพรพิทักษ์
ครูผู้ช่วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๓. นางสาวพุทธชาติ หามนตรี ครู ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร

กรรมการและเลขานุการ