ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

๑.
นายสิริชัย นัยกองศิริ
ผู้อำนวยการการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ประธานกรรมการ
๒.
นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน
ูรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
กรรมการ
๓.
นายณัฐพงษ์ ปรีชานนทกุล
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
กรรมการ
๔.
นายสุภร เตียงกุล
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กรรมการ
๕.
นายวรชัย มั่นศิลป์
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๖.
นางสาวกรองแก้ว ฝ้ายไทย
ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กรรมการ
๗.
นายสมศักดิ์ วงษ์จีนเพ็ชร์
ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
กรรมการ
๘.
นางณัฐกาญจน์ เพราแก้ว
ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร
กรรมการ
๙.
นางสาวพุทธชาติ หามนตรี
ผู้แทนฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๑๐.
นางสาวกานดา ผลาผล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๑.
นายสุธี นิราช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๒.
นายธีรวัฒน์ ขัดมะโน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๓. นายปัญญา หงสา ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๔. นายอำนาจ นพพรพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๕. นางกัญญาณัฐ วงษ์จีนเพ็ชร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ