คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว


ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

๑.
นายยุทธนา  อ่่อนส้มกฤษ
ผู้อำนวยการการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ประธานกรรมการ
๒.
ว่าที่ร้อยตรีวิชัย  นิสัยกล้า
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร,รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๓.
นายประชา  ธาดาพิสิฐ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ
กรรมการ
๔.
นายเกริกฤทธิ์  ส่งเสริม
ผู้แทนฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๕.
นางสาวกรองแก้ว  ฝ้ายไทย
ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กรรมการ
๖.
นายสมศักดิ์  วงษ์จีนเพ็ชร์
ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
กรรมการ
๗.
นางปัณชญา  ผ่องราศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๘.
นายอำนาจ  นพพรพิทักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๙.
นางศิรินทิพย์ ทองบุราณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๐.
นายกิตติกร  พิมพ์ทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๑.
นางสาวมาฆพร  ดีมูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๒ นายเอกสิทธิ์ โสระถาวร
ผู้ทรงคุณวุฒื
กรรมการ
๑๓ นางสาวบุษกร พิชิตกุล
ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร
กรรมการและเลขานุการ