คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

๑.
นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี
ผู้อำนวยการการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ประธานกรรมการ
๒.
นายงสาวปฎิญญา มีคุณลิ์
ูผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร
กรรมการ
๓.
นางศิริวรรณ เรืองแสน
ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กรรมการ
๔.
นายสถาพร เจริญพร
ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
กรรมการ
๕.
นายสุรศักดิ์ นันทวี
ผู้แทนฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๖.
นายฉัตรพล  นิยมญาติ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๗.
ว่าที่ร้อยโทอภินันท์ คุ้มสมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๘.
นายสมศักดิ์ วงษ์จีนเพ็ชร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๙.
นางสาวกรองแก้ว ฝ้ายไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๐.
นางสาวจอมขวัญ ศรีสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๑.
นายนพนันท์ พรมสวััสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๒.
นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ทองบุราณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ