แผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 2562 - 2565
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560
องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา
ด้านความรู้ผู้สำเร็จการศึกษา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา
องค์ประกอบที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
 
องค์ประกอบที่ 3 คุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และวัฒนธรรม
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
 
ผลงาน และรางวัล
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
 
สื่อการศึกษา สื่อการสอน แผนการสอน
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
 
สถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร พื้นที่จัดกิจกรรม
รูปภาพสถานที่ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ อาคาร พื้นที่จัดกิจกรรม