alt here ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
alt here ข้อมูลผู้เรียน
alt here ข้อมูลตลาดแรงงาน
alt hereข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
alt here ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
alt here ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
alt here ข้อมูลครุภัณฑ์
alt here ข้อมูลอาคารสถานที่
alt here ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
alt here  กลับหน้าหลัก
 
 
 
 
 

้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา     วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ชื่อภาษาอังกฤษ    Soidao industrial Community Education College
ที่ตั้งสถานศึกษา    เลขที่  112   หมู่ที่ 4  ตำบลทรายขาว  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  รหัส 22180
โทรศัพท์     โทร. 039-393915
โทรสาร      โทร. 039-393915
เนื้อที่ของสถานศึกษา      64  ไร่   1  งาน    86  ตารางวา  
มีอาคาร   รวมทั้งสิ้น               11                หลัง 

ลำดับที่

อาคาร

จำนวน

ปีที่ก่อสร้าง

1

อาคารอำนวยการชั่วคราว ชั้นเดียว
(ห้องกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา)

1  หลัง

พ.ศ. 2541

2

อาคารเรียนชั่วคราว 10 ห้องเรียน ชั้นเดียว (บ้านพักครู)

1  หลัง

พ.ศ. 2541

3

อาคารโรงฝึกงานชั่วคราว ชั้นเดียว
(แผนกเทคนิคพื้นฐาน)

1  หลัง

พ.ศ. 2541

4

อาคารโรงอาหาร หอประชุมชั่วคราว

1  หลัง

พ.ศ. 2541

5

บ้านพักผู้บริหาร 7-8 ชั่วคราว  ชั้นเดียว

1  หลัง

พ.ศ. 2541

6

บ้านพักผู้บริหาร 4 ยูนิค ชั่วคราว ชั้นเดียว

1  หลัง

พ.ศ. 2541

7

ห้องน้ำ ห้องส้วมชั่วคราว (หลังโรงอาหาร)

1  หลัง

พ.ศ. 2541

8

ห้องน้ำ ห้องส้วมชั่วคราว
(ข้างแผนกเทคนิคพื้นฐาน)

1  หลัง

พ.ศ. 2541

9

การติดตั้งระบบไฟฟ้า

1  ระบบ

พ.ศ. 2543

10

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1  รายการ

พ.ศ. 2543

11

ห้องน้ำห้องส้วม

1  หลัง

พ.ศ. 2543

12

อาคารเรียนและปฏิบัติงาน (ตึกอำนวยการ)

1  หลัง

พ.ศ. 2544

13

อาคารเรียนและปฏิบัติงาน
(แผนกช่างไฟฟ้ากำลังและแผนกช่างยนต์)

1  หลัง

พ.ศ. 2544

14

พื้นอีพอดซี่

1  รายการ

พ.ศ. 2544

15

กั้นห้องอาคารฝึกงาน

1  ห้อง

พ.ศ. 2544

16

เสาธงสูง 18  เมตร

1  เสา

พ.ศ. 2545

17

ลานเอนกประสงค์

1  ลาน

พ.ศ. 2545

18

ระบบประปา

1  ระบบ

พ.ศ. 2545

19

ระบบไฟฟ้า

1  ระบบ

พ.ศ. 2545

20

ทางเดินเท้า

1  รายการ

พ.ศ. 2545

21

สนามฟุตซอล

1 สนาม

พ.ศ. 2556