alt here ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
alt here ข้อมูลผู้เรียน
alt here ข้อมูลตลาดแรงงาน
alt hereข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
alt here ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
alt here ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
alt here ข้อมูลครุภัณฑ์
alt here ข้อมูลอาคารสถานที่
alt here ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
alt here  กลับหน้าหลัก
 
 
 
 

้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา     วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ชื่อภาษาอังกฤษ    Soidao industrial Community Education College
ที่ตั้งสถานศึกษา    เลขที่  112   หมู่ที่ 4  ตำบลทรายขาว  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  รหัส 22180
โทรศัพท์     โทร. 039-393915
โทรสาร      โทร. 039-393915
เนื้อที่ของสถานศึกษา      64  ไร่   1  งาน    86  ตารางวา  
มีอาคาร   รวมทั้งสิ้น               11                หลัง 

ลำดับที่ อาคาร จำนวน หมายเหตุ
1 อาคารอำนวยการชั่วคราว ชั้นเดียว 1 หลัง  (ห้องกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา)
2 อาคารเรียนชั่วคราว 10 ห้องเรียน ชั้นเดียว   1 หลัง  (บ้านพักครู)
3 อาคารโรงฝึกงานชั่วคราว ชั้นเดียว 1 หลัง  (แผนกเทคนิคพื้นฐาน)
4 อาคารโรงอาหาร หอประชุมชั่วคราว   1 หลัง   
5 บ้านพักผู้บริหาร 7-8 ชั่วคราว  ชั้นเดียว  1 หลัง   
6 บ้านพักผู้บริหาร  4  ยูนิค ชั่วคราว ชั้นเดียว 1 หลัง   
7 ห้องน้ำ ห้องส้วมชั่วคราว  1 หลัง  (หลังโรงอาหาร)     
8 ห้องน้ำ ห้องส้วมชั่วคราว     1 หลัง  (ข้างแผนกเทคนิคพื้นฐาน)
9 การติดตั้งระบบไฟฟ้า        1 ระบบ     
10 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     1 รายการ       
11 ห้องน้ำห้องส้วม           1 หลัง   
12 อาคารเรียนและปฏิบัติงาน    1 หลัง  (ตึกอำนวยการ)    
13 อาคารเรียนและปฏิบัติงาน    1 หลัง  (แผนกช่างไฟฟ้ากำลังและแผนกช่างยนต์)
14 พื้นอีพอดซี่      1 รายการ    
15 กั้นห้องอาคารฝึกงาน  1 ห้อง      
16 เสาธงสูง 18  เมตร   1 เสา       
17 ลานเอนกประสงค์   1 ลาน    
18 ระบบประปา  1 ระบบ          
19 ระบบไฟฟ้า    1 ระบบ     
20 ทางเดินเท้า   1 รายการ       
21 สนามฟุตซอล    1 สนาม